Pianoforte

ลงทะเบียนเรียน

Pianoforte ( Individual/Pair )

คำนิยาม :

หลักสูตร เปียโนฟอร์เต้

รายละเอียด :

หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการฟัง ร้อง เล่น ตลอดจนการ ทำ Imrpovisation ซึ่งมีการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับสูงเน้นเทคนิคการบรรเลง เปียโนให้ไพเราะ พร้อมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การร้อง Solfege Keyboard Harmony Sight Playing เทคนิคการฟังและพื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานของการประพันธ์เพลง (Composition) และการ ทำImprovisation พร้อมซีดีสั่งตรงมาจากญี่ปุ่น และบทเพลงหลากหลายสไตล์และจากผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมากมาย ให้ได้เลือกเรียน

อายุ :

6 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 6 ปี ( จบเกรด 6 )

รูปแบบการเรียน :

คู่, เรียนเดี่ยว

หมายเหตุ :

-

Post Views: 1,129