หลักสูตร JMC ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 4-5 ปี

ลงทะเบียนเรียน

Junior Music Course : JMC

ทำไม? เราถึงควรให้ลูกของเรา เรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก JMC Yamaha Course (กินใจทำให้อยากกดอ่านเพิ่มเติมต่อ วัดผลกันที่3 บรรทัดแรกนะครับ เราจ้องเขียนให้ดีกระชับได้ใจความ อยากอ่านต่อ) Junior Music Course #JMC เป็นหลักสูตรดนตรีพื้นฐานที่ดีที่สุดโลก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี

คอร์สเรียน JMC หรือ ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก คืออะไร ? :

การเรียน หลักสูตร JMC ของยามาฮ่า จะเน้นให้เด็กมีทักษะในการฟังเสียงดนตรี และมีความสามารถในการแยกแยะ และบอกเสียงที่ได้ยิน เรียนรู้องค์ประกอบของดนตรีขั้นพื้นฐาน คือ ทำนอง จังหวะและเสียงประสานผ่านทางการฟัง การร้อง และการเล่น โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมไปกับเด็กด้วย เพื่อช่วยทำให้เด็กกล้าแสดงออกทางความคิด สนุกไปกับการเรียนแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆในคลาส เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น การเรียนและการเล่นดนตรีช่วยในการประสานกันของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ พร้อมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมาธิ อารมณ์ สังคม และสมองของเด็ก ซึ่งมีผลการวิจัยที่แสดงว่าดนตรีมีส่วนช่วยให้สมองของเด็กมีระดับการรับรู้ดีขึ้น โดยสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเนื่องมาจากการฟังดนตรีอย่างต่อเนื่องทำให้คลื่นเสียงไปปลุกเร้าประสาทบางส่วนในสมอง หลักสูตร JMC มีเนื้อหาวิธีการสอน และรูปแบบบทเรียนที่ดีที่สุดในโลกเหมาะสมสอดคร้องกับระดับพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยหลักสูตรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด “ Timely Education ”

คอร์สเรียน JMC เหมาะกับใครบ้าง

ผู้ปกครองที่มองหาคอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี เด็กในวัยก่อนเข้าเรียนจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาระบบประสาทการฟังอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของวัยที่มีระบบประสาทด้านการฟังที่ดีที่สุด

  1. เด็กเล็กอายุ 4-5 ขวบ
  2. ผู้ปกครองที่กำลังมองหาคลาสเรียดนตรีสำหรับเด็กเล็ก
  3. ผู้ปกครองที่อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4. ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกมีสมาธิ
  5. ผู้ปกครองที่หากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ

JMC Course ที่โรงเรียนดนตรี Yamaha มีจุดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

Yamaha Music Worldwide Education System โรงเรียนดนตรียามาฮ่าเป็นผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 ปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายกว่า 90 แห่ง นักเรียนดนตรีกว่า 35,000 คน โดยมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานที่กว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน ปัจจุบันระบบการสอบของยามาฮ่ามียอดนักเรียนที่ใช้สอบประเมินผลมากที่สุดของประเทศไทย ความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรดนตรีของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ก็คือ

1. การศึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Timely Education)

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรยามาฮ่า โรงเรียนดนตรียามาฮ่าคำนึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ให้เหมาะกับช่วงอายุและวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางดนตรีในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 2.5 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่แบบไม่จำกัดอายุ มีให้คุณเลือกกว่า 31 หลักสูตร

2. การสอนดนตรีแบบบูรณาการที่เน้นองค์รวมทางดนตรีศึกษา (Fostering of comprehensive music education)

การเรียนการสอนดนตรีสากลระบบ Yamaha มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (Group Lesson) เสริมประสบการณ์ดนตรีใหม่ให้กับเด็ก

เด็กจะพัฒนาความสามารถทางดนตรีได้เป็นอย่างดีจากการช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้กันและกัน ผ่านทางการเล่นประสมวง (Ensemble) ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามหาศาลซึ่งจะสอนให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกันและรู้จักการเข้าสังคม ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเข้าใจความแตกต่างและเอกลักษณ์ของเพื่อนแต่ละคน

3. เปิดโลกจินตนาการทางดนตรีแบบไร้ขีดจำกัด (Rearing of creativity)

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าให้ความสำคัญเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีให้เกิดความสนุกสนาน ดังนั้นการเพาะบ่มให้เด็กๆมีลักษณะนิสัยอันได้แก่ “หัวใจที่รักการฟัง” “ความปรารถนาที่จะร้องเพลง” “ความตั้งใจที่จะเล่นดนตรีอย่างสนุกสนาน” และ “จิตใจที่รักการแสดงออก” ติดตัวไปเมื่อสำเร็จหลักสูตรประสบการณ์ในการเรียนรู้ดนตรีในหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เด็กได้รับความสามารถทางดนตรีที่หลากหลายซึ่งจะส่งเสริมให้พวกเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีอย่างมีความสุขในอนาคต

4. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ (High standard teacher)

คุณครูผู้สอนทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรี และควบคุมมาตรฐานการสอน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้การอบรมอย่างต่อเนื่องและมีศูนย์ฝึกอบรมคุณครูดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ทำให้คุณครูต้องพัฒนาความสามารถทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาตรฐานดนตรีศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

5. หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (Worldwide uniform educational system)

หลักสูตรดนตรีสากลต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรสากลที่ใช้ทั่วประเทศและทั่วโลก ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในระบบการศึกษาเดียวกันซึ่งมีระเบียบแบบแผนและมีมาตรฐานระดับโลก และมียอดนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

6. มีเวทีดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล (International stage performance opportunities)

ผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรรมทางดนตรีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อแสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรี และมีการแสดงคอนเสิร์ตทุกๆ 3 เดือน รวมถึงการก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศ อาทิ Yamaha Thailand Music Festival เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศและเวทีต่างๆ ในระดับสากลเช่น International Junior Original Concert ,Asia Pacific Electone Drums Compettition, Yamaha Popular Music Asian Beat Challenge ,Siam Kolkarn Piano Compettition และอื่นๆ มากมาย

7. มีการวัดประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร (Grade system)

เมื่อผู้เรียนจบทุกหลักสูตร จะมีการสอบเพื่อวัดและประเมินผลในแต่ละระดับ ซึ่งการวัดประเมินผลนี้มีระบบการวัดที่เป็นมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น (Yamaha Music Foundation) สามารถใช้อ้างอิงได้ทั่วโลกและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และยังมียอดนักเรียนสอบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

8. เครื่องดนตรีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ (Advance qualities musical instrument)

มีเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์สินค้า Yamaha เครื่องดนตรีที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และมีศูนย์บริการเครื่องดนตรีที่พร้อมให้บริการและคอยแนะนำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงกับท่าน

รายละเอียด :

หลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการสำหรับเด็กวัย 3-4 ปีนี้ เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และโดดเด่นที่สุดของยามาฮ่า โดยหลักสูตรนี้จะเน้นให้เด็กมีทักษะในการฟังเสียงดนตรีและมีความสามารถในการแยกแยะและบอกเสียงที่ได้ยิน นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้องค์ประกอบของดนตรีขั้นพื้นฐาน คือ ทำนอง จังหวะและเสียงประสานผ่านทางการฟัง, การร้อง และการเล่น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในหลักสูตรนี้คือการฟัง โดยที่เด็กจะได้รับความสนุกจากการเรียน และได้สร้างจินตนาการจากการฟัง เด็กในวัยนี้ยังคงต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เด็กเริ่มแสดงออกทางความคิด และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับการประเมินผล Fundamental Skill Survive (FSS) และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น

อายุ :

3 ปี 10 เดือน - 5 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 2 ปี

รูปแบบการเรียน :

แบบกลุ่มเท่านั้น

หมายเหตุ :

• เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนด้วย
• มี Parents Meeting ภายหลัง 3 เดือนแรก ของทุกเล่ม
• มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม